Van de voorzitter

Voor u ligt een belangrijke Bloemlezing. Niet alleen hopen we dat veel adverteerders ons zijn trouw gebleven, maar vooral van belang zijn alle stukken voor de ledenvergadering die gehouden wordt op 29 maart a.s. In deze vergadering zijn, naast het uitgebreide jaarverslag over 2013, namelijk de herziene Statuten en het Huishoudelijk reglement aan de orde. Hiervan hebben alle leden vroegtijdig kennis kunnen nemen. Immers half februari heeft iedereen, voor zo ver men een mailadres heeft, deze al thuis ontvangen. Leden zonder mail zijn gelijktijdig in kennis gesteld dat voor hen een inkijk exemplaar in De Stal ligt. In het voorliggende concept worden op een aantal wezenlijke punten wijzigingen voorgesteld. Ik ga er vanuit dat voor zo ver hier vragen of opmerkingen over waren, deze al vroegtijdig aan het bestuur zijn gesteld, zodat we in de vergadering tot snelle besluitvorming kunnen komen. Voor acceptatie van deze Statutenwijziging is het van belang dat het vereiste quorum (in dit geval tenminste 105 leden) aanwezig is. Het hoeft dan ook geen betoog dat het bestuur op ieders aanwezigheid rekent. Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, dan is het zaak uw partner of een ander tuinlid schriftelijk te machtigen. Mocht onverhoopt het quorum niet aanwezig zijn, wat niet bij onze vereniging past, dan zal aansluitend aan de vergadering een nieuwe vergadering worden belegd. Kortom, het bestuur rekent op uw medewerking. Bovendien hoort u in deze vergadering de allerlaatste wetenswaardigheden.
Het is ook de vergadering om terug te blikken en stil te staan bij hen die ons ontvallen zijn. Maar ook om vooruit te kijken naar de komende maanden. Zo wacht ons waarschijnlijk rond eind juni de herbeoordeling voor het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren, Doen we mee als halteplaats voor een fietstocht van de Agrarische Vereniging Santvoorde op 29 mei a.s., vervullen we een belangrijke rol bij de Dag van de Tuin die gehouden wordt op 30 augustus a.s. De dag die samenvalt met de Europese dag van de Tuin tijdens het te houden Internationaal Congres in Utrecht. Mede op initiatief van uw voorzitter zet het AVVN zich in om van deze dag een jaarlijkse traditie te maken zodat iedereen in den lande weet wat voor meerwaarde volkstuincomplexen hebben. Het zou natuurlijk ook geweldig zijn als dat Den Haag breed ingevuld zou kunnen worden waarbij elke aangesloten vereniging voor die dag een eigen of deels gezamenlijke invulling heeft. Kortom, er is gesprekstof genoeg!
Dus graag tot ziens op 29 maart!

Harry Staas.