BESTUURSMEDEDELING

 

BESTUURSMEDEDELING
Terugkoppeling voorjaarsledenvergadering 2020

27-05-2020
Beste leden, leden van verdienste en ereleden,
In verband met de wereldwijde pandemie betreffende het Covid-19 virus heeft de algemene ledenvergadering (ALV) digitaal plaatsgevonden. Een digitale ALV wordt mogelijk gemaakt door de tijdelijke wet COVID-19 van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Conform paragraaf 4, artikel 5 van deze wet is het mogelijk een ALV digitaal plaats te laten vinden, wanneer de statuten hier niet in voorzien. Tevens wordt in artikel 6 van deze wet de stemprocedure geregeld.
De stemming bij deze digitale ALV verliep via een online stemformulier, waarbij ter verificatie het tuinnummer en e-mailadres werden genoteerd. Voor leden die niet de beschikking hebben over digitale communicatiemiddelen, is een analoge uitzondering gemaakt. Net als bij een reguliere ALV stemmen de leden die aanwezig zijn en de leden die iemand gemachtigd hebben. In navolging daarvan hebben bij deze digitale ALV de ingestuurde stemformulieren het aantal aanwezigen bepaalt en tevens de stemverhoudingen. Bij de vergadering zijn 96 van de 158 stemmen uitgebracht.
In de bijlage van dit bericht treft u het concept verslag van de voorjaarsledenvergadering 2020 aan. In dit verslag kunt u alle gestelde vragen terugvinden en staan tevens de door het bestuur geformuleerde antwoorden genoteerd. Hierin komen alle punten uitgebreid terug. Daarop vooruitlopend hieronder een aantal punten die het bestuur extra onder de aandacht wil brengen.
Met het afronden van de digitale ALV is afscheid genomen van Eveline Broeders als penningmeester. Eveline is door het bestuur, mede namens u allen, bedankt voor haar inzet. Zij is opgestaan in een tijd dat de vereniging in roerig vaarwater verkeerde. We zijn haar dankbaar voor haar tijd en kunde en hebben dit geuit middels een passend afscheidscadeau. Met het vertrek van Eveline zijn Peter Jongejan en Piet Lock verkozen tot bestuurslid. Piet zal binnen het bestuur de rol van penningmeester voor zijn rekening nemen en Peter de rol van tweede penningmeester.
Op 1 april jl. was Kees Spaans precies 40 jaar lid van onze vereniging, een heuglijk feit. In deze 40 jaar is Kees buitengewoon betrokken geweest bij onze vereniging. Zo is Kees een voorloper in het verenigingsleven en heeft hij bijna 20 jaar het jeu-de-boulen gecoördineerd. Daarmee was hij één van de drijvende krachten achter grote toernooien als de familiedag, het herfsttoernooi en de meerkamp. Ook is Kees onze “waterman” en draagt sinds jaar en dag zorg voor het onderhoud aan onze waterleidingen, maar ook het onderhoud van de maaimachines. Kees is een verenigingsman pur sang en voor zijn betrokkenheid bij onze vereniging en zijn inzet om leden en relaties te verbinden is Kees unaniem benoemd tot lid van verdienste.
Het bestuur staat open voor suggesties om de regels en procedures binnen de vereniging te verduidelijken en waar nodig beter toetsbaar te formuleren. Het bestuur bereidt een wijziging van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement voor, naar verwachting te behandelen in de najaarsledenvergadering. Dit naar aanleiding van gewijzigde wet- en regelgeving, op voordracht van en na afstemming met het A.V.V.N.
Naar aanleiding van meerdere opmerkingen roept het bestuur iedereen op om de regels aangaande het gebruik van elektrische apparaten in acht te nemen, honden op het complex altijd aangelijnd te houden en wanneer u over het complex fietst dit altijd stapvoets te doen en via de grasstroken voetgangers te passeren. Samen met elkaar houden we zo een leefbare en voor iedereen prettige omgeving.
Tot slot danken wij u voor uw inbreng en tijd die u heeft genomen deel uit te maken van deze digitale ALV. Het is een bijzondere tijd die vraagt om speciale maatregelen. Samen zetten we onze schouders eronder en houden we onze vereniging tot een fijne plek voor iedereen.
Namens het bestuur,
Met hartelijke groeten,
Dennis van den Oever | Voorzitter
Peter van der Heijden | Secretaris