Wijziging regels

STATUTEN:
Artikel 6: Leden van verdienste en donateurs

 1. Leden van verdienste worden op voordracht van het bestuur benoemd door de Algemene Ledenvergadering. De Algemene Ledenvergadering kan op voordracht van het bestuur een lidmaatschap van verdienste ontnemen.
 2. Leden van verdienste zijn zij die zich voor de vereniging en/of haar doelstelling bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en als zodanig door de Algemene Ledenvergadering zijn benoemd.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT:

Artikel 5: Leden van verdienste
Het lidmaatschap van verdienste wordt verleend voor het leven. Het lidmaatschap van verdienste kan alleen op voorstel van het bestuur worden ontnomen. Ontneming van het lidmaatschap van verdienste geschiedt bij een meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van een daartoe bijeengeroepen Algemene Ledenvergadering.


Artikel 7: Financiële verplichtingen

 1. Indien niet binnen de gestelde betalingstermijn aan de financiële verplichting is voldaan wordt betrokken lid nog eenmaal schriftelijk (aangetekend) aan zijn/haar betalingsverplichting herinnerd waarbij tevens wordt aangegeven per welke datum de vordering in handen wordt gegeven van een incassobureau. Alle kosten die het gevolg zijn op de vordering door het incassobureau, komen voor rekening van het betrokken lid.

Artikel 12: Bepalingen omtrent het gebruik van de tuinen en opstal(len)

 1. Het is niet toegestaan om:
  a. hekken dan wel andersoortige afscheidingen, behoudens aan de achterzijde, op de grenzen van zijn/haar tuin aan te brengen. Uitzondering kan gemaakt worden voor een afscheiding tussen twee tuinen na wederzijdse instemming. Bij wederzijdse instemming dienen beiden hiertoe een schriftelijk verzoek tot het bestuur te richten. Toestemming wordt schriftelijk verleend en wel tot het moment waarop een van beiden het lidmaatschap beëindigt. In dat geval vervalt de gegeven toestemming. Met de nieuwkomer kan worden overlegd of opnieuw toestemming kan worden gevraagd;
  b. hekken te plaatsen welke hoger zijn dan 90 cm gezien vanaf het maaiveld en welke bestaan uit een gesloten constructie;

Artikel 13: Bepalingen omtrent het onderhoud van de tuin

 1. Bomen, anders dan fruitbomen, mogen niet worden geplant zonder instemming van het bestuur. Nimmer zal toestemming worden verleend voor bomen van de 1e en 2e categorie, waar o.a. onder worden verstaan: populier, wilg, plataan, kastanje, linde, beuk, eik, iep, berk, es, els, esdoorn en hoog opgaande conifeer- en naaldboomsoorten.
 2. Alle beplanting moet zodanig zijn geplaatst dat het onderhoud vanuit de eigen tuin kan geschieden en de naastgelegen tuinen er geen hinder, zoals teveel schaduw of wortelopslag, van kunnen ondervinden.
 3. Snoeiaanwijzingen van de tuincontrolecommissie moeten worden opgevolgd, waarbij voor de hoogte van bomen maximaal 4 meter wordt aangehouden.

Artikel 21: Financieel beheer

 1. De penningmeester is belast met het voeren van het financieel beheer van de vereniging en is uit dien hoofde verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen.
 2. Alle uitgaven van of voor de vereniging gebeuren in overleg met de penningmeester, behoudens de in lid 3 genoemde mandaten en/of voorschotten.
 3. De penningmeester kan bestuursleden een mandaat of een voorschot geven van ten hoogste € 500 voor het doen van betalingen van of voor de vereniging.
 4. Uitgaven boven de € 1.000 worden besproken in een bestuursvergadering. De besluitvorming wordt vastgelegd in de notulen.
 5. Bij uitgaven boven de € 1.500 wordt er het vier-ogen-principe gehanteerd. Dat betekent dat er altijd twee bestuursleden akkoord moeten zijn met dergelijke overboekingen. Verder heeft niet alleen de penningmeester, maar tenminste één ander bestuurslid ook altijd inzicht in de actuele financiële stand van zaken.
 6. Bij uitgaven boven de € 2.000 worden minimaal 2 offertes bij verschillende leveranciers aangevraagd welke worden besproken in een bestuursvergadering. De besluitvorming over de keuze wordt vastgelegd in de notulen. Bij dergelijke opdrachten aan leveranciers is er altijd een schriftelijke opdrachtbevestiging. 7. De penningmeester doet tijdens de eerste bestuursvergadering na 1 juli van het lopende boekjaar schriftelijk verslag van de begroting en de voortgang van de voorlopige resultatenrekening en stuurt een afschrift ter kennisgeving aan de commissie van onderzoek.