Praktische informatie

Onze tuinen hebben een gemiddeld oppervlakte van 200 m2. In vrijwel alle tuinen staat een houten of een stenen huisje. De huisjes hebben stromend water en riolering, maar zijn niet aangesloten op het elektriciteitsnet.

luchtfoto tuinvereniging

luchtfoto tuinvereniging Eigen Arbeid

De grond huurt u van onze vereniging. Het huisje, een eventuele kas, de beplanting en andere zaken neemt u over van de vorige eigenaar en worden uw eigendom. De kosten van het huisje, de bestrating en beplanting kunnen sterk variëren, mede afhankelijk van de ouderdom ervan. We vinden het belangrijk om hierin zo onafhankelijk en transparant mogelijk te handelen. De taxatiecommissie van onze vereniging taxeert daarom de tuin en de opstal. We hebben hiervoor normen vastgesteld die gebaseerd zijn op de aanschafwaarde van materiaal en (jonge) planten. De taxatiecommissie stelt een taxatierapport op van de tuin en de opstal, waarin ook eventuele gebreken aan het huisje zijn opgenomen. Het bestuur biedt vervolgens de tuin tegen het getaxeerde bedrag aan aan het kandidaat-lid met het oudste nummer op de kandidatenlijst.We maken een afspraak met u om de tuin te bekijken en u krijgt hierbij ook het taxatierapport.

Als u geïnteresseerd bent in de aangeboden tuin, dan maken wij een overeenkomst tot ingebruikneming op. Zodra u het inschrijfgeld, de overnamesom en het resterende contributiebedrag heeft overgemaakt aan onze penningmeester, dragen we de tuin aan u over.

U mag drie keer een tuin weigeren, maar daarna wordt u weer onderaan de wachtlijst geplaatst.

Inschrijven
Om lid van onze vereniging te worden, dient men allereerst als kandidaat-lid te zijn ingeschreven bij de Haagse Bond van Amateurtuindersverenigingen.

Op dit moment zijn er meer dan 30 kandidaten. Dit betekent dat het vrij lang kan duren voordat u een tuin krijgt aangeboden. Meer informatie over de stand van zaken HIER.

U kunt zich heel eenvoudig gelijktijdig aanmelden bij zowel de Haagse Bond van Amateurtuindersverenigingen, als bij Eigen Arbeid door ons aanmeldingsformulier in te vullen en te versturen. U laat daarmee weten dat u kandidaat-lid wilt worden van de Bond én dat u wilt tuinieren bij Eigen Arbeid.

Gelijktijdig met deze aanmelding dient u € 21,00 inschrijfgeld over te maken op rekeningnummer NL 87 INGB 00 00 37 17 10 t.n.v. Penningmeester Haagse Bond van Amateurtuindersverenigingen te Den Haag.

Dit inschrijfgeld is jaarlijks verschuldigd, zolang u nog geen tuin heeft.